با نوشیدن چایی سبز کیلویی پوستی مثل ماه داشته باشید

این مطالعه ممکن است به وضوح اثرات چایی سبز کیلویی را بر فشار خون بالا تعریف کند و از این طریق یک درمان ایمن برای کنترل فشار خون بالا و اثرات کشنده ثانویه آن ارائه دهد.

این کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده متوالی به منظور بررسی تأثیر چای ترش بر فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون ضروری انجام شد.

بدین منظور 80 بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه از بین 162 بیمار ثبت نام شده یا مراجعه کننده به کلینیک فشار خون بیمارستان شریعتی تهران انتخاب شدند.

چای سبز

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از فشار سیستولیک 160-180 میلی متر جیوه و یا فشار دیاستولیک 100-114 میلی متر جیوه، استفاده از دو یا کمتر داروهای ضد فشار خون است.

از 80 بیمار، 26 نفر به دلیل افزایش فشار خون در محدوده مورد انتظار، پس از قطع داروهای دارویی از مطالعه حذف شدند. 54 بیمار (31 نفر در گروه آزمایش و 23 نفر در گروه کنترل) مورد بررسی قرار گرفتند.

میانگین سنی بیماران در گروه آزمایش 9/7±6/52 سال و در گروه کنترل 2/10±5/51 سال بود که تفاوت معنی‌داری نداشت. متغیرهایی مانند جنسیت، BMI، سابقه خانوادگی مثبت فشار خون، سیگار کشیدن و غیره است.

فشار خون بیماران گروه کنترل که از چای معمولی استفاده می کردند در روز دوازدهم مطالعه کاهش یافت که ممکن است به دلیل اعمال توصیه های بهداشتی در ابتدای مطالعه باشد.

ارزیابی بیماران گروه آزمایش نشان داد که کاهش فشار خون در روز هشتم بیشترین میزان را داشت و تا روز دوازدهم ادامه داشت. به عبارت دیگر، اثر چای ترش در کاهش فشار سیستولیک و دیاستولیک با تداوم آن افزایش می یابد.

بدینوسیله از کمیته تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت تایید و حمایت مالی از این کارآزمایی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

ناصر ولایی برای این توصیه محمدمهدی اصفهانی به جهت کمک در به دست آوردن اطلاعات اولیه و بررسی ادبیات علمی و سنتی و  سوپروایزرها و بهورزان کلینیک فشار خون بیمارستان شریعتی جهت مساعدت و فراهم نمودن زمینه پرونده یابی و انجام کارآزمایی.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.